Algemene voorwaarden

Algemeen:
• ikke coaching is opgericht door Danielle de Vos (hierna te noemen ikke coaching of de coach) gevestigd te Sliedrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: KVK 66824672 en BTW ID: NL001606254B85
• ikke coaching richt zich op het coachen en begeleiden van kinderen en hun ouder(s) (hierna te noemen: de cliënt), alsmede het coachen met paarden, het contact met paarden en het automatisch schrift.

Toepasselijkheid:
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met ikke coaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Observatie en verslag:
• Op verzoek van de cliënt of de ouders/verzorgers kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door de coach opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd en gefactureerd.
• Op verzoek van de ouders/verzorgers van de cliënt bezoekt de coach de school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders/verzorgers een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De besteedde tijd wordt geregistreerd en gefactureerd.

Coaching/begeleiding kinderen tot en met 16 jaar:
• Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.
• De ondertekenende of opdracht gevende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching/begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. ikke coaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Vertrouwelijkheid:
• ikke coaching is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coach sessies.
• Voor overleg met derden in het belang van de cliënt wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers als de cliënt minderjarig is.
Verhindering:
• Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
• Bij afzegging binnen 24 uur wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.
• Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per e-mail of telefonisch.

Tijdens het coachen wordt de telefoon van ikke coaching niet opgenomen, probeer het in dat geval nogmaals op een later tijdstip. Of spreek de voicemail in en geef daarbij duidelijk uw naam en telefoonnummer door, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst:
• De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders/verzorgers de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.
• Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.
• Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

Tarieven:
• De tarieven staan vermeld op de pagina “tarieven” van de website van ikke coaching (www.ikke-coaching.com) of zijn op te vragen bij ikke coaching.
• Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
• Kort overleg, telefonisch of per e-mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen.
Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. ikke coaching houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.

Betalingsvoorwaarden:
• Betaling vindt plaats per factuur na iedere sessie, tenzij vooraf anders is overeengekomen.
Een overeengekomen contante betaling wordt gevolgd door een factuur met de notitie dat aan de betaling is voldaan.
• Facturen dienen uiterlijk 7 dagen na factuurdatum te zijn voldaan naar de rekening van ikke coaching.
• Als er niet binnen 7 dagen betaald wordt, stuurt ikke coaching een betalingsherinnering.
• Indien binnen 3 dagen na datum van de betalingsherinnering de betaling niet wordt voldaan, is ikke coaching gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van € 5,00 per nota in rekening te brengen.
• Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van ikke coaching, is ikke coaching genoodzaakt de vorderingen die het op u heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.
• Bij een betalingsachterstand is ikke coaching gerechtigd verdere coaching/begeleiding op te schorten tot dat aan de betalingsverplichting is voldaan.

Aansprakelijkheid:
• Het advies van ikke coaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen.
• ikke coaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door ikke coaching, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ikke coaching. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van ikke coaching.
• Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt raadt ikke coaching aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Risico-acceptatie:
• De opdrachtgever of cliënt is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de coach sessie.
• De opdrachtgever of cliënt neemt deel aan de coach sessie voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van ikke coaching geen aanspraak doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 179 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.
• De opdrachtgever of cliënt wordt geïnstrueerd over de wijze waarop zij met het paard dient om te gaan en dient tijdens de activiteiten en of de coach sessie in alle gevallen de instructies van de coach op te volgen.
• Tijdens het berijden van het paard is de opdrachtgever of cliënt verplicht een cap te dragen.

Klachten:
• Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ikke coaching, nadat de opdrachtgever of cliënt de gebreken heeft geconstateerd.
• Bij ikke coaching ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, geregistreerd, beantwoord en worden vertrouwelijk behandeld.
• Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
• In beginsel gaat ikke coaching ervan uit dat er in goed onderling overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor de klacht.

Geschillen:
• Op overeenkomsten tussen ikke coaching en de opdrachtgever of cliënt waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
• In beginsel gaat ikke coaching ervan uit dat er in goed onderling overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor het geschil.

Vindplaats en wijzigingen voorwaarden:
• Deze voorwaarden zijn geplaatst op http://www.ikke-coaching.com
• Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met ikke coaching.